×

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALI WWW I STRON FIRMY BVIP SP. Z O.O.

Art. 1 Definicje

Korzystanie z usług oferowanych przez firmę BVIP sp. z o.o. oraz z portali internetowych należących do tej firmy jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu. Wszelkie zawarte w portalach oraz stronach WWW rozwiązania służące do umieszczania informacji handlowych i korzystania z nich objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

 • Firma BVIP sp. z o.o. – z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, przy ul. Gościnna 7, kod 05-082, NIP: 522-309-92-39, kontakt: email: biuro@iptourism.pl numer telefonu: 601830000
 • Portale – internetowe serwisy będące własnością i administrowane przez firmę BVIP, umożliwiające publikowanie ofert wynajmu miejsc noclegowych i prezentacji reklamowych obiektów noclegowych, gastronomicznych, przedsiębiorstw.
 • Strony – strony WWW poszczególnych obiektów turystycznych, zbudowane i utrzymywane na serwerze przez firmę BVIP.
 • Obiekt – obiekt noclegowy lub gastronomiczny albo atrakcja turystyczna, stanowiące przedmiot Oferty Klienta, zamieszczonej w serwisach firmy BVIP lub będący tematem Strony.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji na portalach firmy BVIP na zasadach określonych w Regulaminie. Również osoba upoważniona przez właściciela Obiektu do reklamowania Obiektu w Internecie, do dodawania prezentacji, aktualizacji prezentacji, aktualizacji danych na Stronach, kontaktu w sprawach reklamy obiektu z firmą BVIP, zamówień usług reklamowych dla Obiektu oraz zmian w pakiecie reklamowym już zamówionym.
 • Odwiedzający – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza Strony i Portale, w tym także korzysta z usług oferowanych przez Strony i Portale firmy BVIP.
 • Turysta – „Odwiedzający” posiadający konto w naszych portalach.
 • Oferta – złożona przez Klienta propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Obejmuje to zarówno wpisy i prezentacje na Portalach jak i Strony Obiektów.
 • Opłata – opłata Klienta za usługi firmy BVIP.
 • Panel – miejsce, do którego Klient może się zalogować, aby edytować lub zaktualizować prezentację swojego Obiektu na portalach firmy BVIP.
 • Regulamin – niniejszy dokument określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z portali i innych usług firmy BVIP.
 • Dane – wszelkie informacje, zdjęcia, filmy oraz dane wchodzące w skład wpisu lub prezentacji Obiektu, strony Obiektu i innych usług dodatkowych dla Obiektu, wprowadzone do formularza dodawania Obiektu na portalach, przesłane firmie BVIP przez Klienta lub wskazane do pobrania przez Klienta.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca klientowi i konsumentowi na:
  • wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
  • wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
  • inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
 • Chat online – forma przesyłania wiadomości pomiędzy Turystą a Klientem.

Art. 2 Zasady funkcjonowania Portalu

Usługa cyfrowa w postaci Portali ma na celu zapewnienie technicznej możliwości nawiązania kontaktu Klientom z Odwiedzającymi, publikowanie Ofert, składanie i akceptację zapytań o ofertę.

Art. 3 Zasady uczestnictwa

Klient:

 1. Klientem korzystającym z usług firmy BVIP może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Klient dodający samodzielnie wpis lub prezentację prezentacji Obiektu do Portalu ma obowiązek zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza dodania obiektu. Przy uruchomieniu wpisu lub prezentacji prezentacji Klient otrzymuje login i hasło, za pomocą których po zalogowaniu się może edytować w każdej chwili prezentację na portalu. Obowiązek aktualizacji prezentacji i przekazywanie w nich aktualnych i prawdziwych Informacji spoczywa na Kliencie.
 3. Klient zamawiający budowę oddzielnej Strony Obiektu w firmie BVIP zobowiązuje się dostarczyć firmie BVIP mailem wszystkie potrzebne materiały (dane Obiektu, tekst, zdjęcia), do których posiada prawa autorskie lub licencję na ich wykorzystywanie. Zobowiązuje się również zaakceptować, podpisać i dostarczyć podpisaną umowę dot. budowy stron i ich utrzymania w firmie BVIP, która to umowa zostanie mu dostarczona e-mailem. W przypadku stron z panelem administracyjnym Klient otrzymuje login i hasło, za pomocą których po zalogowaniu się może edytowaćw każdej chwili Stronę swojego Obiektu. Obowiązek aktualizacji stron z panelem i przekazywanie w nich aktualnych i prawdziwych Informacji spoczywa na Kliencie. W przypadku stron bez panelu administracyjnego, Klient ma obowiązek przesyłania wszelkich zmian i aktualizacji strony mailem, pod adres biuro@iptourism.pl. Obowiązek nadsyłania aktualizacji stron i przekazywanie na nich aktualnych i prawdziwych Informacji spoczywa na Kliencie.
 4. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i haseł dostępu oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł.
 5. Podczas składania zamówienia lub dodawania wpisu czy prezentacji wpisów Klient podaje swój kontaktowy adres e-mail, który to adres jest uważany od tej pory za adres e-mail autoryzowany, to znaczy adres osoby uprawnionej do decyzji na temat prezentacji wpisów, strony oraz innych usług zamawianych w firmie BVIP dla danego Obiektu. Wszelkie dyspozycje składane za pośrednictwem tego adresu mailowego są uważane za działania Klienta, który ten adres e-mail podał podczas składania zamówienia. Dyspozycje jakichkolwiek zmian Klient powinien składać TYLKO za pomocą tego adresu e-mail. W przypadku aktualizacji kluczowych, tj. numeru konta, numeru telefonu, adresu e-mail, pracownik firmy BVIP ma prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej.
 6. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem uważa się za działania Klienta.
 7. Klientowi nie wolno logować się na prezentacje lub strony innych Klientów oraz udostępniać swoich danych do logowania innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia danych do logowania osobom należycie umocowanym przez Klienta do działania w jego imieniu.

Turysta/Odwiedzający:

 1. Turystą lub Odwiedzającym może być osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza Strony i Portale, w tym także korzysta z usług oferowanych przez Strony i Portale firmy BVIP.
 2. Po założeniu konta w naszych portalach Odwiedzający uzyskuje miano „Turysty”.
 3. W celu założenia konta Turysty niezbędne będzie podanie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Konto „Turysty” umożliwia:
  • kontakt z obiektem poprzez „Chat Online”,
  • archiwum konwersacji z obiektami,
  • otrzymywanie treści marketingowych zgodnie z regulaminem korzystania z usługi „przekazywanie treści marketingowych firmy BVIP”.

Art. 4 Warunki korzystania z Portali i stron firmy BVIP

 1. Warunkiem technicznym korzystania z portali i stron firmy BVIP jest posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www.
 2. Portale i strony firmy BVIP mogą być wykorzystywane jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Klient jest odpowiedzialny za publikowane przez niego treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.
 3. Firma BVIP nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Klientów, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 4. Firma BVIP zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług bez zwrotu kosztów, w tym do usunięcia Oferty w całości bądź w części, jeżeli Klient publikujący Ofertę narusza w jakikolwiek sposób postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa, w szczególności gdy:
  • Oferta zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób;
  • Klient lub Oferta szkodzą wizerunkowi firmy BVIP, wprowadzają w błąd lub zawierają inne treści naruszające przepisy prawa.
 5. Materiały zamieszczone przez BVIP, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na portalach i stronach internetowych BVIP stanowią przedmiot praw wyłącznych firmy BVIP. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z zasobów firmy BVIP w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.
 6. Klient oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści, w tym zdjęć, i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez BVIP w prowadzonych przez BVIP portalach oraz stronach internetowych, a także w innych mediach, takich jak prasa, telewizja oraz Internet, także w ramach wszelkich form reklamy wizualnej.
 7. Klient nie może w ramach Portali i Stron prowadzonych przez firmę BVIP zamieszczać zdjęć:
  • nie dotyczących przedmiotu Oferty, w szczególności takich, których celem jest promocja produktów bądź oznaczeń Klienta lub osoby trzeciej,
  • posiadających znaki wodne lub logotypy innych portali.
 8. Zdjęcie, które jest ustawione jako główne na liście obiektów, musi być zaakceptowane przez firmę BVIP. Zdjęcie główne powinno przedstawiać obiekt z zewnątrz lub jego wnętrze. Na zdjęciu głównym oraz pozostałych zdjęciach w galerii nie może być tekstów i grafik.
 9. Podpisy pod zdjęciami nie mogą zawierać odnośników (linków lub adresów) do stron, numerów telefonu, lub adresów e-mail. Takie dane powyżej wspomniane umieszczone w nieodpowiednim miejscu będą usuwane. W prezentacji jest specjalne miejsce na adres e-mail i numer telefonu.
 10. Kategorie obiektu: każdy obiekt umieszczony jest w kategorii „wszystkie” oraz dodatkowo w jednej kategorii tematycznej przyznawanej w zależności od rodzaju obiektu (np. „domki” lub „hotele”). Kategoria tematyczna przyznawana jest przez firmę BVIP. BVIP może, ale nie musi umieścić obiekt w wybranych przez siebie dodatkowo kategoriach.
 11. Opcje „Najnowsze oferty”. Nadużywanie powyżej wspomnianych opcji będzie skutkowało wyłączeniem tej opcji na stałe dla danego obiektu. Przez „nadużywanie” rozumie się włączanie opcji wtedy, kiedy nie jest to zgodne ze stanem rzeczywistym.
 12. Modyfikacje Danych Klienta lub Firmy należy zgłaszać mailowo, na adres biuro@iptourism.pl lub biuro@iptourism.pl. Obowiązek nadsyłania aktualizacji spoczywa na Kliencie.
 13. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego Danych (treści, zdjęć, informacji, filmów i innych danych), w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich, Klient zwolni firmę BVIP i jej podwykonawców z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług) z tego tytułu.
 14. Niedozwolone jest umieszczanie i tym samym Klient zobowiązuje się nie umieszczać w ramach Danych w treści ofert:
  • skryptów, kodów HTML, dodatkowych formularzy kontaktowych,
  • odnośników, adresów do stron WWW, adresów e-mail, numerów telefonów (są do tego specjalnie przeznaczone pola),
  • treści typu: „aktualny cennik znajduje się na naszej oficjalnej stronie WWW”.
 15. W przypadkach zamieszczania przez Klienta Danych w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu, BVIP zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji o treści Danych umieszczonych we wpisach lub prezentacjach lub Stronach Obiektu, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części Danych zawartych we wpisach lub prezentacjach lub Stronach Obiektu oraz do okresowego lub całkowitego wycofania Danych, ich części lub całego zasobu informacyjnego Portalu z sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia Klienta. BVIP może również zablokować klientowi naruszającemu regulamin dostęp do Panelu Klienta umożliwiającego aktualizację oferty.
 16. Firma BVIP zastrzega sobie prawo odmowy publikacji wpisu reklamowego bądź innej formy reklamy bez podania przyczyn.

Art. 5 Zakres przedmiotowy umowy

 1. W ramach umowy firma BVIP udostępnia Klientowi na swoich portalach turystycznych za pomocą panelu administracyjnego informację handlową obejmującą:
  • Nazwę oraz dane teleadresowe Obiektu – wyłącznie w przeznaczonych do tego odpowiednich miejscach,
  • Opis Obiektu,
  • Cennik usług wynajmu kwater i pokoi,
  • Oznaczenie lokalizacji obiektu na mapie,
  • Opis dodatkowy w postaci ofert specjalnych (np. oferty na Sylwestra, Święta, Ferie),
  • Zdjęcia Obiektu,
  • Opcjonalnie link do filmu reklamowego Obiektu zamieszczonego na platformie YouTube.com,
  • Opcjonalnie: adres e-mail do rezerwacji, adres zewnętrznej strony WWW Obiektu – wyłącznie w przeznaczonych do tego odpowiednich miejscach,
  • Formularz kontaktowy pod warunkiem dodania przez Klienta adresu e-mail do rezerwacji.
 2. Warunkiem aktywacji prezentacji Obiektu na portalach jest wyrażenie akceptacji regulaminu oraz uzupełnienie:
  • Co najmniej 6 zdjęć obiektu,
  • Opisu obiektu,
  • Danych adresowych obiektu oraz lokalizacji na mapie.
 3. Dane i materiały do Informacji handlowej opisane w art. 5.1 Klient nadsyła lub wskazuje firmie BVIP do pobrania. Do wszystkich tych danych i materiałów Klient musi posiadać prawa autorskie, licencję na korzystanie z nich lub zgodę portalu zewnętrznego, na którym te dane się znajdują.
 4. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego Danych (treści, zdjęć, informacji, filmów i innych danych), w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich, Klient zwolni firmę BVIP i jej podwykonawców z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług) z tego tytułu.
 5. Dokonanie przez Klienta jakichkolwiek zmian we wpisach lub prezentacjach lub Stronach wyposażonych w panel, za pomocą panelu administracyjnego jest dopuszczalne i bezpłatne, pod warunkiem, że treści będą zgodne z zasadami poruszonymi w niniejszym regulaminie. Nie wolno umieszczać w zamieszczanych treściach tzw. linków, czyli odnośników do stron zewnętrznych oraz samych adresów stron zewnętrznych. Dane kontaktowe, w szczególności adres witryny, email lub telefon, można umieścić jedynie w formularzu, w rubrykach do tego przeznaczonych.
 6. BVIP może reklamować wpisy reklamowe Obiektu wyświetlające się na portalach BVIP w wyszukiwarce Google, na Facebook.com, Instagram.com i w innych mediach (np. za pomocą Google ADS).
 7. Klient może wyrazić dodatkową zgodę, w celu stworzenia „prezentacji reklamowej dla Klienta”, na wybranych przez BVIP portalach należących do BVIP, z linkiem przekierowującym do rezerwacji ONLINE na portalu Booking.com.
 8. Klient może wyrazić dodatkową zgodę, w celu stworzenia „prezentacji reklamowej dla Klienta”, na wybranych przez BVIP portalach należących do BVIP, z linkiem przekierowującym do rezerwacji ONLINE na widżecie silnika rezerwacyjnego systemu rezerwacyjnego obiektu noclegowego klienta.
 9. Klient zamawiający usługę wyraża zgodę na zapisywanie zapytań rezerwacyjnych z formularza rezerwacyjnego na portalach firmy BVIP w panelu klienta. Firma BVIP nie będzie miała automatycznego wglądu do treści zapytań przesyłanych za pomocą formularzy.

Art. 6 Opłaty

 1. Klient może korzystać z usług firmy BVIP polegających na udostępnianiu informacji handlowych w ramach niniejszego regulaminu po uprzednim opłaceniu należności za zamówione usługi.
 2. Cennik usług wpisów lub prezentacji znajduje się w zakładce CENNIK i DODAJ OBIEKT. Ceny budowy stron WWW, ich utrzymania oraz towarzyszących im wpisów i innych usług reklamowych ustalane są indywidualnie telefonicznie i mailowo. Klient zamawiający budowę strony zobowiązuje się dodatkowo odesłać firmie BVIP podpisaną umowę, dostarczoną Klientowi po ustaleniu szczegółów zamówienia przez firmę BVIP.
 3. Opłata uprawnia do korzystania z usługi przez czas określony, wskazany w Cenniku.
 4. Płatności za zamówioną usługę dokonywane są przelewem za pośrednictwem banku lub za pośrednictwem szybkich płatności udostępnionych przez operatora Przelewy24.pl. Po zamówieniu usługi Klient otrzymuje mailem pro formę (lub – w przypadku dodania pojedynczego wpisu lub prezentacji na jednym z portali firmy BVIP – Klient może ją pobrać w Panelu Klienta) z kwotą do zapłacenia za zamówione usługi. Dokonanie płatności za zamówioną usługę polega na dokonaniu przelewu w wysokości określonej na pro formie na konto firmy BVIP o numerze [Numer konta] lub za pomocą szybkich płatności udostępnionych przez operatora Przelewy24.pl.
 5. Opłacenie pro formy oznacza zawarcie między Klientem a firmą BVIP umowy o świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zawierana jest na czas określony, tj. na okres, na jaki została wykupiona usługa. W przypadku wpisów lub prezentacji, pakietów wpisów lub prezentacji, utrzymania Strony jest to okres 1 roku.
 6. BVIP korzystając z systemu afiliacyjnego Booking.com otrzymuje od tej firmy prowizję za rezerwacje online, dokonane z linku przekierowującego z prezentacji obiektów noclegowych na portalach BVIP.
 7. Prowizje za rezerwacje dokonane za pomocą silnika rezerwacyjnego systemu klienta rozliczane są na zasadach zawartych w indywidualnych umowach.
 8. Upływ okresu, za który zamówiona usługa została opłacona, skutkuje ograniczeniem funkcjonalności Oferty w postaci: usunięcia wybranych danych teleadresowych, linków do strony zewnętrznej obiektu, zamiany wpisu na darmowy, usunięcia lub pozostawienia zdjęć itp. Wpis może również zostać usunięty. O typie zmian wprowadzonych do bezpłatnej oferty decyduje firma BVIP.
 9. Firma BVIP nie korzysta z algorytmów dostosowujących ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Art. 7 Usługa budowy i utrzymywania stron indywidualnych i wizytówkowych

 1. W ramach usługi budowy i utrzymania Strony WWW Klient kupuje lub zleca firmie BVIP kupno indywidualnej domeny obiektu.
 2. Za pomocą panelu administracyjnego, po zalogowaniu się, w przypadku standardowej strony-wizytówki lub szablonowej strony Klient ma prawo dokonać następujących zmian:
  • zmiany telefonu, adresu, e-maila,
  • zmiany zdjęć w galerii i w nagłówku strony,
  • edycji treści oferty głównej, opisu obiektu, opisu pokoi, cennika, oferty specjalnej,
  • zmiany linku do filmu o obiekcie, zamieszczonego na YouTube.com,
  • zmiany danych osoby wypełniającej formularz oraz danych firmy do faktury.
 3. W sprawie zmian nazwy obiektu oraz adresu WWW prosimy kontaktować się mailowo pod adresem biuro@iptourism.pl
 4. W procesie dodawania wpisu lub prezentacji i jego aktywacji należy postępować zgodnie z wytycznymi, które podaje system dodawania obiektu.
 5. Klient ma możliwość wykorzystania widgetu lub zewnętrznego silnika rezerwacyjnego po weryfikacji możliwości technicznych instalacji takiego narzędzia. W takim przypadku firma BVIP nie bierze odpowiedzialności za jego nieprawidłowe działanie.
 6. Na stronach indywidualnych i szablonowych oraz stronach-wizytówkach firma BVIP może umieścić własny opis miejscowości, baner firmy BVIP oraz do 10 linków w tekście, kierujących do portali firmy BVIP.
 7. Prawo korzystania z usługi Strony WWW wygasa z chwilą nieopłacenia zamówionej usługi, nieopłacenia przedłużenia usługi, odmowy przedłużenia usługi przez firmę BVIP.
 8. Zabrania się podejmowania przez Klienta działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Usługi Stron www. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę serwisów firmy BVIP, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Portali lub dobre imię firmy BVIP.
 9. Klient zobowiązuje się do zachowania prawa własności firmy BVIP do użytych w Usłudze budowy i utrzymania Stron WWW oraz w Portalach rozwiązań systemowych, zarządzających Usługą Strony WWW oraz Portalami, a także wszelkich elementów związanych z szatą graficzną.
 10. W miesiącu, w którym minie data zakończenia opłaconej usługi, firma BVIP wysyła mailem propozycję przedłużenia usługi na kolejny rok (lub – w warunkach usługi sprzedawanej na inny okres – na ten właśnie konkretny okres) wraz z pro formą do opłacenia na kwotę za przedłużoną usługę. W razie nieopłacenia pro formy usługi są automatycznie blokowane. Firma BVIP ma prawo zablokowania całości usług, nawet jeśli nieopłacona pro forma dotyczy jego części. Usługi są odblokowywane po opłaceniu zaległej pro formy (lub zaległych pro form, jeżeli jest ich więcej). Brak odpowiedzi mailowej lub telefonicznej na nadesłaną przez firmę BVIP propozycję przedłużenia usługi nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi. O rezygnacji z przedłużenia usługi należy firmę BVIP poinformować telefonicznie lub mailowo.

Art. 8 Korzystanie z punktów pozycjonujących, które można dokupić do prezentacji Obiektu na wybranych portalach firmy BVIP

 1. Umiejscowienie prezentacji obiektu w bazie turystycznej danego portalu zależy od rodzaju prezentacji obiektu oraz wykupionej ilości punktów pozycjonujących. Najwyżej wyświetlają się prezentacje z największą ilością punktów, kolejne są prezentacje z coraz mniejszą ilością wykupionych punktów, następnie wyświetlają się prezentacje bez punktów, a na końcu prezentacje darmowe. Im więcej wykupionych punktów, tym wyżej wyświetla się prezentacja w bazie turystycznej danego portalu względem prezentacji o mniejszej ilości punktów oraz prezentacji bez punktów. Punkty można dokupić w każdym momencie, tak więc fakt, że ilość wykupionych punktów powoduje, że prezentacja obiektu jest na danym miejscu w momencie zakupu punktów nie znaczy, że za jakiś czas również będzie na tym miejscu.
 2. Firma BVIP nie gwarantuje danego miejsca w bazie turystycznej serwisu. Chcąc zachować wysoką pozycję w bazie turystycznej serwisu, należy sprawdzać co jakiś czas bazę turystyczną i w razie wykupienia większej ilości punktów przez inny obiekt, dokupić punkty pozycjonujące.
 3. Sumaryczna ilość punktów pozycjonujących wpływa na kolejność prezentowania ofert w serwisach. Oferty są sortowane malejąco, według liczby punktów (oferty z największą liczbą punktów są najwyżej na liście). W przypadku kilku prezentacji z taką samą ilością punktów, kolejność wyświetlania się tych prezentacji w bazie podlega losowej rotacji w obrębie grupy tych prezentacji.

Art. 9 Chat Online

 1. Klient oraz Turysta kontaktujący się za pomocą funkcji „Chat Online”, korzystając z niej, przyjmują do wiadomości, że ich treść nie jest prywatna oraz jest zbierana przez administratora. Akceptując regulamin, potwierdzają, że firma BVIP ma prawo do uzyskania do nich dostępu w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
 2. Korespondencja przechowywana jest przez okres 6 miesięcy.

Art. 10 Kalendarz dostępności obiektu

 1. Klient (właściciel obiektu) za pomocą „kalendarza dostępności obiektu” może zaznaczyć jego status w określonych dniach, celem wyświetlenia go w portalu.
 2. Funkcjonalność ta nie jest systemem rezerwacyjnym, a ostateczne potwierdzenie zajętości obiektu czy jego rezerwację Odwiedzający musi potwierdzić poprzez kontakt z właścicielem obiektu (Klientem).

Art. 11 Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 3. W celu skorzystania z przysługującego prawa odstąpienia konsument informuje o tym fakcie firmę BVIP poprzez skorzystanie z formularza o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie wyraża zgodę na uruchomienie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
 5. Firma BVIP przekaże klientowi i konsumentowi potwierdzenie o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

Art. 12 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta, firma BVIP może zawiesić świadczenie usług bądź rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę z Klientem poprzez wyłączenie lub usunięcie aktywnych usług.
 2. W sytuacjach opisanych w ust. 1 Klientowi nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz firmy BVIP.
 3. W przypadku rozwiązania umowy przez klienta o świadczenie usług zgodnie z niniejszym Regulaminem, uiszczona cena uruchomionego Abonamentu nie podlega zwrotowi.

Art. 13 Odpowiedzialność firmy BVIP

 1. Firma BVIP ponosi względem Klienta odpowiedzialność za czyny dokonane z winy umyślnej, maksymalnie do wysokości pobranej od Klienta opłaty za zakupioną jednorazowo i aktualnie działającą usługę.
 2. Firma BVIP nie udziela Klientowi jakiejkolwiek gwarancji ani wyraźnej, ani domniemanej, w tym przede wszystkim gwarancji co do przydatności handlowej i przydatności do określonych zastosowań. Całość ryzyka w zakresie jakości i ekonomicznych rezultatów działania oferty ponosi Klient.
 3. Firma BVIP nie ponosi odpowiedzialności za:
  • nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych przez nich z Klientami w wyniku użycia przez nich Danych,
  • zobowiązania wynikające z zawartej między Klientem a Turystą lub Odwiedzającym umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy, a także za zachowanie stron po udostępnieniu Obiektu i ewentualne szkody poniesione w trakcie trwania najmu
  • następstwa działań podjętych przez Turystów oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
  • jakość, bezpieczeństwo lub legalność ofert, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klientów,
  • zgodność informacji ze stanem faktycznym, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utracone korzyści zarówno po stronie Klientów jak i Turystów wynikłe z niezgodności zaznaczonych kryteriów weryfikacyjnych ze stanem faktycznym,
  • zdolność Klientów do realizacji ofert oraz wypłacalność Turystów odpowiadających na oferty,
  • nie zawarcie przez Turystów umowy z Klientami,
  • zachowania oraz działania Turystów Strony WWW związane z ofertą Klienta, a w szczególności związane z dokonanymi rezerwacjami, zapytaniami czy zawartymi umowami.
 4. Odpowiedzialność firmy BVIP wyłączona zostaje w przypadku działania Siły Wyższej, rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą firmy BVIP, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie: błąd oprogramowania komputerowego, uszkodzenie sprzętu komputerowego, działanie albo zaniechanie podwykonawców firmy BVIP, pożar lub inny nieszczęśliwy wypadek, strajk, spór pracowniczy, wojna, atak terrorystyczny, wejście w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydanie jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej.

Art. 14 Skutki naruszenia Regulaminu

 1. W przypadku stwierdzenia przez firmę BVIP naruszenia Regulaminu dokonanego przez Klienta, BVIP może bezzwłocznie pozbawić Klienta wszystkich albo niektórych uprawnień wynikających z umowy. W takich okolicznościach Klientowi nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz firmy BVIP.

Art. 15 Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może złożyć reklamację mailem wysłanym na adres biuro@iptourism.pl listem poleconym za potwierdzeniem odbioru skierowanym na adres BVIP sp. z o.o., ul. Gościnna 7, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane prawidłowo przez firmę BVIP lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. W celu ułatwienia procesu reklamacji prosimy o skorzystanie z formularza reklamacyjnego do umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 2. Firma BVIP rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Art. 16 Przetwarzanie danych

 1. Dane osobowe Klientów lub Turystów będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą są przetwarzane przez firmę BVIP jako administratora danych, w celu świadczenia usług opisanych niniejszym Regulaminem.
 2. Klient lub Turysta wypełniając formularz utworzenia konta lub dodawania obiektu lub zlecając dodanie wpisu lub prezentacji, pakietu lub budowę strony lub zamawiając w firmie BVIP usługę dodatkową, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w formularzu dodawania obiektu lub nadesłanych mailem w celu świadczenia zamówionych usług, jak również na udostępnianie ich innym podmiotom w celach związanych z realizacją zamówionej usługi. Klient w ten sposób wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach powyżej opisanych w czasie trwania zamówionej usługi oraz po jej wygaśnięciu.
 3. Administratorem danych jest firma „BVIP sp. z o.o.” ul. Gościnna 7, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, NIP 522-30-92-39
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przesłania oferty na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wykonania umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wypełnienia obowiązków prawnych (w szczególności obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz w szczególności ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu archiwizacji wiadomości przesyłanych za pomocą funkcjonalności Chat Online, na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 6. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmiotów współpracujących w procesie związanym z umową. W związku z realizacją Usług Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
  • kurierom i operatorom pocztowym,
  • bankom i operatorom płatności,
  • firmom współpracującym w celu wykonania usługi.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. W celu ochrony danych osobowych wdrożono Politykę Ochrony Danych Osobowych, zgodną z rozporządzeniem RODO, według poniższych reguł i standardów:
  • REGUŁA ADEKWATNOŚCI: Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania.
  • REGUŁA TRANSPARENTNOŚCI: Właściciel danych osobowych powinien mieć pełną wiedzę na temat tego, co dzieje się z nimi w procesie ich przetwarzania. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić pełnej informacji o regułach funkcjonujących w naszej organizacji, jest jej przejawem.
  • REGUŁA PRAWIDŁOWOŚCI: Staramy się, aby dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli w jakimś obszarze dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, prosimy o kontakt z nami: ul. Gościnna 7, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, telefon: +48601830000 biuro@iptourism.pl
  • REGUŁA INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI: Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed ich utratą.
  • REGUŁA ROZLICZALNOŚCI: Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych tak, abyśmy w razie zapytania mogli udzielić pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego, jakie działania realizowaliśmy na danych.

PRAWA ZWIĄZANE Z DANYMI OSOBOWYMI

Prawo ochrony danych osobowych daje szereg praw, z których można skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będzie dochodziło do ich nadużycia (np. przez nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji. Prawa te obejmują:

 • PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH: To prawo oznacza, że można poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje, jakie mamy o Kliencie i przesłali je w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów.
 • PRAWO DO POPRAWIANIA DANYCH: W przypadku, gdy przetwarzane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe, Klient powinien poprosić o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
 • PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH: Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, klient uzna, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog danych osobowych, ma prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo lub nie będzie uniemożliwiało realizacji umowy, przychylimy się do żądania.
 • PRAWO DO ŻĄDANIA USUNIĘCIA DANYCH: Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające dane osobowe Klienta. Nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania tych danych.
 • PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH DO INNEGO ADMINISTRATORA DANYCH: Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Klient może poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które zostały podane w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych. Uprawnienia, o których mowa powyżej, można żądać poprzez kontakt z nami pod adresem: ul. Gościnna 7, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, NIP [Numer NIP], telefon: +48601830000 biuro@iptourism.pl. Na powyższe dane można się także kontaktować z nami wtedy, gdy jakieś nasze działanie będzie budziło obawę, czy nie narusza praw lub wolności Klienta.
 • Jeżeli Klient uzna, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania danych osobowych, ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonania tego uprawnienia, Klient powinien podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać, jakie działanie uznał za naruszające jego prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • PRAWO DO SPRZECIWU: Odrębnie chcemy poinformować, że Klient ma również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw składa się wówczas, gdy Klient nie chce, abyśmy przetwarzali jego dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku, dalej będziemy przetwarzali dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłoszony został sprzeciw, chyba że żądanie sprzeciwia się obowiązkom, które nakładają na nas przepisy prawa. Prawo do sprzeciwu można zgłosić kontaktując się z nami: ul. Gościnna 7, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, NIP [Numer NIP], telefon: +48601830000 lub email: biuro@iptourism.pl
 • BVIP może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez BVIP jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Klient nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec firmy BVIP lub jeśli swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 • Dodając lub zamawiając wpis lub prezentację, stronę, lub pakiet wpisów i prezentacji, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę BVIP plików „cookies” lub technologii Local Storage, o ile Klient lub Odwiedzający dopuścił taką możliwość w ustawieniach przeglądarki internetowej, której używa do korzystania z portali i stron firmy BVIP. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z portali i usług firmy BVIP. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z portali i usług firmy BVIP, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
 • Akceptując niniejszy regulamin, Klient potwierdza, iż w momencie przekazania danych osobowych Odwiedzającego i Turysty poprzez Portale, zapewni on ich bezpieczeństwo zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) oraz obowiązujących przepisów krajowych.

Art. 17 Korespondencja elektroniczna

 1. Klienci wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczącej spraw administracyjnych, informacji promocyjnych oraz reklam w okresie trwania zamówionych usług oraz po ich zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą firmie BVIP usunięcie swoich danych z jej bazy.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność firmy BVIP z tego tytułu zostaje wyłączona.

Art. 18 Zmiany Regulaminu

 1. Firma BVIP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych.
 2. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.
 3. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu klient może bez ponoszenia dodatkowych kosztów zrezygnować z dalszego korzystania z serwisu.
 4. Firma BVIP może wprowadzić zmianę regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia.

Art. 19 Klauzula salwatoryjna

 1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

Art. 20 Cesja praw

 1. Firma BVIP zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa Klient zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem.

Art. 21 Wybór prawa i sądu

 1. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy BVIP.

Art. 22 Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin ważny od: 27 czerwca 2024 r.